Get Adobe Flash player
Album Xây Nhà Thờ


Album Xây Nhà Thờ - Tháng 09

Dưới đây là những hình ảnh xây dựng nhà thờ trong
tháng 09 năm 2011 sau ngày Khởi Công.

 

Xin click trên từng hình để vào xem Album.

29.09.2011
Nguyễn Thiên Ý's

28.09.2011
Nguyễn Thiên Ý's

25.09.2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

22.09.2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

17.09.2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

16.09.2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

15.09.2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

09.09.2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

05.09.2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

03.09.2011
Nguyễn Thiên Ý's Photo

Từ tháng 5 đến
tháng 9 năm 2011

Nguyễn Văn Thanh's Photo