Get Adobe Flash player
Các Ban Ngành Trường Chúa Nhật Chúa Nhật 19.09.2010


Chúa Nhật 19.09.2010

Chỉ mục bài viết
Chúa Nhật 19.09.2010
LỚP THANH NIÊN
LỚP THIẾU NIÊN
LỚ PTHIẾU NHI
Tất cả các trang

Trường Chúa Nhật Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt
Chúa nhật Ngày 19.09.2010

Lớp

Bài học

Giáo viên

Hiện Diện

Ghi Chú

Các Ông

Bài 23: Kêu gọi sống công chính

A. Bùi Văn Quang

13


Các Bà

Bài 23: Kêu gọi sống công chính

C. Trần Huy Khiêm

37


Tráng Niên

Bài 23: Kêu gọi sống công chính

A. Trương Văn Hải

14


Thanh Niên

Làm Bài Ôn

A. Lê Thành An

7


Thiếu Niên

Bài 8: Người đàn bà góa ở Sa-rép-ta

C. Lô Thị Kim Ngân

4


hiếu Nhi

Bài Ôn

C. Đinh Thị Hoàng Khánh

6


Vãng Lai Bài 23: Kêu gọi sống công chính C. Võ Thị Nhàn 38

LỚP CÁC ÔNG, LỚP CÁC BÀ, LỚP TRÁNG NIÊN, VÃNG LAI

BÀI 22: KÊU GỌI SỐNG CÔNG CHÍNH

Kinh Thánh: A-mốt 5 :10-24
Câu gốc: "Thà hãy làm cho sự chánh trực chảy xuống như nước,
và sự công bình như sông lớn cuồn cuộn."

A-mốt 5 :24

Bài học:

I. Lời kêu gọi sống công chính(A-mốt 5:10-20)

A.  Y-sơ-ra-ên không thành thật và ngay thẳng
B.  Tội ác Y-sơ-ra-ên bị phán xét
C.  Ân lành thiên thượng dành cho dức công chính và nhân từ
D.  Ngày của Chúa

II.  Thúc giục cho chính trực trào tuôn(A-mốt 5:21-24)

A.  Chúa không đẹp lòng với lễ nghi tôn giáo Y-sơ-ra-ên
B.  Chúa từ khước té lễ và thờ phượng
C.  Chúa trông đợi hành động công chínhLỚP THANH NIÊN

LÀM BÀI ÔN
THIẾU NIÊN

Bài 8: NGƯỜI ĐÀN BÀ GÓA Ở SA-RÉP-TA
Kinh Thánh: ISử-ký 17:1-16

Câu Gốc: "Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng Tin lành
thì được nuôi mình bởi Tin lành."

ICô-rinh-tô 9:14

Bài học:

I. Cơn hạn hán  (I Các vua 17 :1-7)

II. Người đàn bà góa cung ứng chi Ê-li  (I các vua 17 :8-15a)

1. Người đàn bà góa này dâng hiến với tinh thần hy sinh
2. Người đàn bà góa phục sự đầy tớ của Đức Chúa Trời
3. Người đàn bà góa hành động với đức tin rằng Đức Chúa Trời sẽ cung ứng những
nhu cầu của họ.

III. Đức Chúa Trời cung ứng cho người đàn bà góa. (I Các vua 17 :15b-16)

 THIẾU NHI

LÀM BÀI ÔN