Get Adobe Flash player
Các Ban Ngành Trường Chúa Nhật Chúa Nhật 19.09.2010 - LỚP THIẾU NIÊN


Chúa Nhật 19.09.2010 - LỚP THIẾU NIÊN

Chỉ mục bài viết
Chúa Nhật 19.09.2010
LỚP THANH NIÊN
LỚP THIẾU NIÊN
LỚ PTHIẾU NHI
Tất cả các trang

THIẾU NIÊN

Bài 8: NGƯỜI ĐÀN BÀ GÓA Ở SA-RÉP-TA
Kinh Thánh: ISử-ký 17:1-16

Câu Gốc: "Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng Tin lành
thì được nuôi mình bởi Tin lành."

ICô-rinh-tô 9:14

Bài học:

I. Cơn hạn hán  (I Các vua 17 :1-7)

II. Người đàn bà góa cung ứng chi Ê-li  (I các vua 17 :8-15a)

1. Người đàn bà góa này dâng hiến với tinh thần hy sinh
2. Người đàn bà góa phục sự đầy tớ của Đức Chúa Trời
3. Người đàn bà góa hành động với đức tin rằng Đức Chúa Trời sẽ cung ứng những
nhu cầu của họ.

III. Đức Chúa Trời cung ứng cho người đàn bà góa. (I Các vua 17 :15b-16)