Back to Top

Khu Vực Hai Bà Trưng và Phan Đình Phùng

Nhóm tuần hoàn Khu Vực Hai Bà Trưng và Phan Đình Phùng được hình thành từ nhóm nhỏ

Tráng Niên do ông Nguyễn Thanh Liêm làm nhóm trưởng. Nhóm này có 7 người thường xuyên

nhóm vào tối thứ Năm lúc 19 giờ tại nhà thờ, cầu nguyện, học Lời Chúa nhằm khích lệ đức tin

lẫn nhau.

Giữa tháng 8 năm 2006, ông Huỳnh Ngọc Đông một tín hữu trong nhóm, ở đường Hai Bà Trưng

đề nghị thành lập nhóm tuần hoàn ở Khu Vực Hai Bà Trưng và Phan Đình Phùng, vì tại khu vực

này có một số gia đình con cái Chúa muốn tham gia nhóm. Các tín hữu trong nhóm đồng ý chuyển

sang nhóm tuần hoàn tại Khu Vực Hai Bà Trưng và Phan Đình Phùng. Tối thứ Năm 17-8-2006

buổi nhóm đầu tiên bắt đầu tổ chức tại nhà bà Nguyễn Thị Quế ở đường Hai Bà Trưng vào lúc 19

giờ có 14 người nhóm lại thờ phượng Chúa, cầu nguyện học Kinh Thánh.

Được ơn Chúa, con cái Chúa ở khu vực giữ lòng trung tín, nhóm tuần hoàn vào tối thứ Năm hằng

tuần thật phước hạnh, thỏa vui trong tình yêu thương quan phòng của Cha Thiên Thượng. Con cái

Chúa thông công, chia sẻ với nhau, cầu thay cho nhau thật bình an, phước hạnh.